بخش جراحی

  انجام کلیه اعمال جراحی بافت نرم شامل:
 
  • عقیم نمودن حیوانات (سگ ، گربه ، خرگوش ماده و نر)
  • برداشت تومورها
  • سزارین
  • جراحی های چشم و پلک
  • جراحی بخش های مختلف  سیستم گوارش و ...

                                           (( باز گرداندن صدای تپش قلب هر حیوان ... برایمان همانند اهنگ زیباییی از زندگیست ))