بخش داخلی حیوانات خانگی

این بخش شامل

 انجام معاینات

آزمایشات دوره ای ( 3 و 6 ماهه )

تشخیص و درمان بیماری های حیوانات خانگی ، پرندگان زینتی و حیوانات خاص

واکسیناسیون

درمان ضد انگل
 
تزریقات و سرم درمانی

صدور شناسنامه، گواهی بهداشتی و گواهی خروج از کشور می باشد